STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO „HALS”

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę : Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe „HALS”, w skrócie ChSS ”HALS” zwane w dalszej części statutu : Stowarzyszeniem „HALS”.

§ 2
Godłem Stowarzyszenia „HALS” jest biały żagiel na niebieskim tle, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 3
1. Obszar działalności Stowarzyszenia „HALS” obejmuje w szczególności obszar powiatu chodzieskiego oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych krajów Unii Europejskiej.
2. Siedziba Stowarzyszenia „HALS” znajduje się w Chodzieży. Adres do korespondencji:
Przystań nad Jeziorem Miejskim, ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież.

§ 4
Stowarzyszenie „HALS” opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie „HALS” może zatrudniać pracowników (zawierać umowy zlecenia). Pracownikiem (zleceniobiorcą) może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do niego.

§ 5
Celem działania Stowarzyszenia „HALS” jest:
1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2. działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
3. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
6. działalność na rzecz członków Stowarzyszenia mająca na celu podniesienie ich umiejętności i rozwój kompetencji.

§ 6
Stowarzyszenie ”HALS” realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie szkoleń sportowych i turystycznych w postaci treningów, kursów oraz
innych zajęć związanych ze sportem,
2. organizowanie zawodów i imprez sportowych,
3. czynny udział w zawodach sportowych,
4. upowszechnianie wszelkich dziedzin sportu, w tym w szczególności związanych z
żeglarstwem, pływaniem oraz sportami motorowodnymi a także jazdą rowerową,
5. współdziałanie z organami administracji państwowej, jednostkami samorządu
terytorialnego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w tym szkołami.

§ 7
1. Członkiem stowarzyszenia „HALS” może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, utożsamiająca się z celami określonymi w § 5 niniejszego statutu, z zastrzeżeniem, że warunek posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych nie dotyczy małoletnich.
2. Osoba pełnoletnia oraz małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, wyrażająca chęć uzyskania statusu członka stowarzyszenia ”HALS”, składa do zarządu stowarzyszenia pisemny wniosek zawierający oświadczenie woli o chęci przystąpienia do
stowarzyszenia wraz z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw publicznych.
3. Osoba małoletnia w wieku poniżej 16 lat, wyrażająca chęć uzyskania statusu członka stowarzyszenia „HALS”, składa do zarządu oświadczenie woli o chęci przystąpienia do stowarzyszenia wraz z pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, zezwalającą na członkostwo małoletniego w stowarzyszeniu „HALS”.
4. Członkiem stowarzyszenia „HALS” zostaje osoba fizyczna, która po złożeniu oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 2 lub 3 niniejszego paragrafu, zostanie
wpisana przez zarząd na listę członków stowarzyszenia.
5. Zarząd stowarzyszenia „HALS” ma prawo odmówić wpisu na listę, o której mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu i odrzucić wniosek o uzyskanie statusu członka stowarzyszenia „HALS” podając pisemne uzasadnienie tej decyzji.
6. Osoba ubiegająca się o uzyskanie członkostwa w sytuacji, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu może złożyć pisemne, umotywowane odwołanie, zachowując procedurę odwoławczą opisaną w pkt. 9 niniejszego paragrafu.
7. Członkostwo w stowarzyszeniu „HALS” ustaje na skutek:
a) Śmierci członka,
b) Wystąpienia członka ze stowarzyszenia ”HALS” poprzez złożenie do zarządu pisemnego oświadczenia woli zawierającego informację o wystąpieniu członka ze stowarzyszenia. Informacja ta nie musi być umotywowana, a członkostwo
traci się z chwilą otrzymania przez zarząd powyższej informacji,
c) Wykluczenia członka ze stowarzyszenia „HALS” decyzją zarządu wyrażoną na piśmie wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku stwierdzenia działania członka na szkodę stowarzyszenia ‘HALS” przez co rozumie się w
szczególności :
· nieprzestrzeganie lub naruszenie przez członka postanowień niniejszego statutu
· popełnienie przez członka czynów niegodnych powszechnie uznanych za nieetyczne, niemoralne lub społecznie nieakceptowane
· nieopłacanie składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy.
8. Członek stowarzyszenia „HALS” wykluczony przez zarząd ma prawo złożyć odwołanie w formie pisemnej zawierające zwięzłe uzasadnienie.
9. Odwołanie, o którym mowa w pkt. 6 i 8 niniejszego paragrafu składa się na piśmie w zarządzie stowarzyszenia.
10. Zarząd w terminie trzech dni licząc od daty wpływu odwołania może je uwzględnić lub odmówić uwzględnienia odwołania.
11. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia odwołania zarząd informuje  składającego odwołanie na piśmie, przy czym w przypadku odmowy uwzględnienia odwołania oprócz uzasadnienia podaje się informację o dacie walnego zgromadzenia członków, na którym odwołanie będzie rozpatrzone poprzez głosowanie.
12. W przypadku odmowy uwzględnienia odwołania, zarząd zobowiązany jest przedstawić treść odwołania na pierwszym następującym po dacie wpływu odwołania walnym zebraniu członków celem poddania go głosowaniu. Walne zgromadzenie członków może uwzględnić lub odmówić uwzględnienia odwołania zwykłą większością głosów.
13. Uchwałę podjętą w sprawie wniesionego odwołania przekazuje na piśmie zarząd stowarzyszenia składającemu odwołanie.
14. Członkiem stowarzyszenia nie może zostać osoba prawna.
15. Osoba prawna, w przypadku chęci współpracy ze stowarzyszeniem w celu wsparcia statutowych jej celów może zostać tzw. wspierającym członkiem stowarzyszenia.

§ 8
1. Do obowiązków członków stowarzyszenia „HALS” należy:
a) czynny udział w pracach stowarzyszenia „HALS” dążąc w ten sposób do osiągnięcia celów, o których mowa w § 5 niniejszego statutu
b) propagowanie sportów w różnej formie
c) godne reprezentowanie stowarzyszenia „HALS” w imprezach sportowych
d) ochrona własności stowarzyszenia „HALS” jako wspólnego dobra wszystkich jego członków
e) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów stowarzyszenia
f) regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez walne zebranie członków
2. Każdy członek stowarzyszenia „HALS” ma prawo do:
a) uczestniczenia w walnym zebraniu członków,
b) wybierania władz stowarzyszenia i organu kontroli wewnętrznej,
c) kandydowania do wszystkich władz stowarzyszenia i organu kontroli wewnętrznej,
d) zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działania stowarzyszenia,
e) zgłaszania zastrzeżeń oraz oceniania władz stowarzyszenia „HALS”.
3. Każdy członek stowarzyszenia oraz członek wspierający stowarzyszenie ma prawo do:
a) korzystania ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością stowarzyszenia „HALS” zgodnie z ich przeznaczeniem po uprzednim uzgodnieniu z jednym z członków zarządu,
b) noszenia stroju sportowego oznaczonego godłem stowarzyszenia wraz z napisem „STOWARZYSZENIE HALS”.

§ 9
1. Władze stowarzyszenia „HALS” stanowią:
a) walne zebranie członków – stanowiące najwyższą władzę,
b) zarząd stowarzyszenia „HALS”.
2. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia „HALS” stanowi
a) komisja rewizyjna

§ 10
1. Walne zebranie członków zbiera się minimum raz w roku.
2. Uchwały podjęte przez członków stowarzyszenia „HALS” stają się prawomocne, jeżeli zostały uchwalone zwykłą większością głosów w obecności minimum 2/3 wszystkich członków stowarzyszenia „HALS” posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W przypadku braku wymaganej ilości członków na wcześniejszym walnym zebraniu członków, w drugim etapie uchwały stają się prawomocne, jeżeli zostały uchwalone zwykłą większością głosów obecnych członków stowarzyszenia „HALS” posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub likwidacji stowarzyszenia wymagają dla swojej ważności obecności minimum 2/3 wszystkich członków stowarzyszenia „HALS” posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i podejmowane są zwykłą większością osób.
5. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest :
a) z inicjatywy zarządu
b) na wniosek komisji rewizyjnej
c) na wniosek co najmniej 1/3 wszystkich członków stowarzyszenia
6. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd, w terminie 21 dni od daty wpływu do zarządu pisemnego wniosku komisji rewizyjnej lub 1/3 wszystkich członków stowarzyszenia.
7. Zarząd informuje członków stowarzyszenia „HALS” o terminie i miejscu nadzwyczajnego walnego zebrania członków, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
8. Nadzwyczajne walne zebranie członków rozpatruje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 11
1. Walne zebranie członków stowarzyszenia „HALS”
a) dokonuje wyboru władz stowarzyszenia „HALS”
b) uchwala plany i zadania dla władz stowarzyszenia
c) uchwala budżet potrzebny na realizację zadań
d) ocenia działalność stowarzyszenia, jego władz a także udziela absolutorium ustępującym władzom
e) uchwala zmiany w statucie
f) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia
g) podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które wniesione zostały przez władze stowarzyszenia i jej członków
h) ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich
i) podejmuje raz w roku uchwałę w sprawie wykazanej w tabeli amortyzacyjnej wartości nieruchomości i rzeczy ruchomych stanowiących własność stowarzyszenia „ HALS”

§ 12
1. Zarząd stowarzyszenia „HALS” skład się z 5 członków wybieranych na okres 5 lat.
2. Wyboru zarządu dokonuje walne zebranie członków w głosowaniu tajnym.
3. Zarząd wybiera ze swojego grona:
a) prezesa
b) wiceprezesa
c) sekretarza w randze wiceprezesa
d) skarbnika
e) członka zarządu

§ 13
1. Zarząd Stowarzyszenia „HALS” :
a) ustala okresowe plany działalności oraz terminarze budżetowe w oparciu o uchwałę walnego zebrania członków
b) składa sprawozdanie z działalności przed walnym zebraniem członków
c) zarządza majątkiem i funduszami stowarzyszenia „HALS”
d) ustala regulaminy i wszelkie niezbędne przepisy dotyczące działalności stowarzyszenia „HALS”
e) podejmuje decyzje w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości oraz ruchomości
f) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących inwestycji stowarzyszenia „HALS”
g) podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do innych związków sportowych bądź innych stowarzyszeń
h) nadzoruje działalność stowarzyszenia i sporządza bilans z działalności
i) dokonuje okresowej oceny pracy i działalności członków stowarzyszenia
j) prowadzi tabele amortyzacyjne wykazujące wartość początkową wszystkich nieruchomości oraz rzeczy ruchomych stowarzyszenia i dokonuje corocznej ich aktualizacji pod względem wartości
2. Członek zarządu stowarzyszenia „HALS”, który bez uprzedniego usprawiedliwienia nie uczestniczy w kolejnych minimum dwóch posiedzeniach zarządu, może decyzją zarządu, podjętą zwykłą większością głosów zostać wykluczony z grona członków zarządu stowarzyszenia ”HALS”.
3. Zarząd Stowarzyszenia „HALS” ma prawo dokonać wyboru nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali wykluczeni w liczbie nie większej niż dwóch członków w okresie trwania kadencji zarządu.
4. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia trzeciego członka zarządu w okresie trwania kadencji zarządu, lub w przypadku ustąpienia jednorazowo minimum trzech członków zarządu, dotychczasowy prezes zarządu zwołuje walne nadzwyczajne zebranie członków w celu wyboru nowego zarządu stowarzyszenia „HALS” nawet w sytuacji, w której to prezes zarządu ustępuje z stanowiska.
5. W przypadku ustąpienia całego zarządu w okresie trwania kadencji zarządu oraz w sytuacji, o której mowa powyżej w pkt. 4, zarząd wykonuje swoje obowiązki ograniczające się do reprezentacji stowarzyszenia „HALS” do czasu wyboru nowego zarządu z zastrzeżeniem, że od dnia wydania informacji o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie wyboru nowego zarządu, dotychczasowy zarząd traci prawo w szczególności do uprawnień wyszczególnionych w § 13 ust 1 pkt. c, e, f,g.
6. Posiedzenia zarządu odbywają się minimum dwa razy w roku z zastrzeżeniem, że zarząd może obradować częściej.
7. Z posiedzeń zarządu sporządza się szczegółowy protokół, który musi zawierać datę posiedzenia, wykaz uczestniczących osób z imienia i nazwiska oraz tematykę posiedzenia.
8. Protokół o którym mowa powyżej w pkt. 7 jest jawny dla wszystkich członków stowarzyszenia ”HALS” i może zostać udostępniony do wglądu w siedzibie stowarzyszenia a także przekazany w formie kserokopii po uprzednim złożeniu
pisemnego wniosku przez członka stowarzyszenia.

§ 14
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych spośród członków stowarzyszenia „HALS” na okres 5 lat w głosowaniu tajnym przez walne zebranie członków zwykłą większością głosów.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego komisji
3. Członkiem komisji rewizyjnej może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) nie jest członkiem zarządu oraz nie pozostaje w związku małżeńskim, w wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem zarządu
b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
4. Każdy z wybranych członków komisji rewizyjnej składa do zarządu, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku przesłanek uniemożliwiających pełnienie funkcji członka komisji rewizyjnej wymienionych w §14 ust. 3 pkt. a oraz b.
5. Oświadczenia, o których mowa powyżej w ust. 4 są jawne i podlegają zasadą udostępnienia określonym dla protokołu w § 13 ust. 8 niniejszego statutu.

§ 15
1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
a) Kontrola działalności stowarzyszenia z szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia ”HALS”,
b) Składanie sprawozdań walnemu zgromadzeniu o wynikach finansowych oraz gospodarczych stowarzyszenia ”HALS”,
c) Wystąpienie z wnioskiem na walnym zgromadzeniu o udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia „HALS”,
d) Kontrola opłacania składek członkowskich przez członków.
2. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo do udziału w posiedzeniach zarządu stowarzyszenia „HALS” jako organ doradczy.
3. Komisja rewizyjna z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół zawierający datę sporządzenia, wykaz osób sporządzających protokół z podaniem ich imion i nazwisk, kontrolowany okres a także zakres kontroli wraz z podaniem wniosków kontrolnych oraz wyszczególnieniem dokumentów podlegających kontroli.
4. Protokół o którym mowa powyżej w pkt. 3 jest jawny dla wszystkich członków stowarzyszenia ”HALS” i może zostać udostępniony do wglądu w siedzibie stowarzyszenia a także przekazany w formie kserokopii po uprzednim złożeniu
pisemnego wniosku przez członka stowarzyszenia.

§ 16
1. Stowarzyszenie ”HALS” reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w składzie określonym w § 12 niniejszego statutu.
2. Oświadczenia woli w zakresie określonym postanowieniami niniejszego statutu dotyczące reprezentowania Stowarzyszenia „HALS” oraz zaciągania zobowiązań majątkowych składają w imieniu Stowarzyszenia „HALS”, członkowie zarządu.
3. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagają dla swojej ważności własnoręcznego podpisu minimum dwóch członków zarządu w tym zawsze prezesa lub jego zastępcy.
4. W imieniu stowarzyszenia” HALS” zarząd składa oświadczenia na piśmie w ten sposób, że pod pieczęcią stowarzyszenia umieszczają swoje podpisy osoby do tego upoważnione wymienione w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
5. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności minimum 3/5 wszystkich członków zarządu.
6. W przypadku głosowania, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego paragrafu i uzyskania równowagi głosów, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje jednoosobowo prezes zarządu.
7. Zarząd stowarzyszenia, jednorazowo może podjąć uchwałę i zaciągnąć zobowiązanie majątkowe wyłącznie do kwoty 10 000,00 zł ( dziesięciu tysięcy złotych) PLN.
8. Zobowiązanie majątkowe o jednorazowej wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w punkcie 7 niniejszego paragrafu wymaga zgody członków stowarzyszenia wyrażonej w uchwale podjętej przez walne zebranie członków w trybie określonym w §10 pkt. 2 niniejszego statutu.
9. Zarząd stowarzyszenia nie może bez zgody członków stowarzyszenia wyrażonej w uchwale podjętej zgodnie z § 10 ust 2 statutu zaciągnąć w danym roku kalendarzowym zobowiązań majątkowych przekraczających łącznie pięciokrotność
kwoty o której mowa w punkcie 7 niniejszego paragrafu.

§ 17
1. Majątek stowarzyszenia ”HALS” powstaje z:
a) kwot wpisowego i składek członkowskich w wysokości określonej na walnym zebraniu członków,
b) darowizn, spadków i zapisów dokonanych na rzecz stowarzyszenia „HALS”
c) dochodów z własnej działalności,
d) dochodów z majątku stowarzyszenia „HALS”,
e) ofiarności publicznej,
f) dotacji udzielonych przez organy administracji publicznej i samorządowej oraz Unii Europejskiej według zasad określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 18
1. Dochód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
2. Dochód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej nie może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia a także innych osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej.

§ 19
1. Likwidacja Stowarzyszenia „HALS” może nastąpić na podstawie uchwały walnego zebrania członków w obecności minimum 2/3 wszystkich członków stowarzyszenia posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zwykłą większością głosów.
2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji stowarzyszenia ‘HALS” likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu.
3. Likwidator stowarzyszenia „HALS” zobowiązany jest do :
a) zawiadomienia sądu o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem nazwiska i imienia oraz miejsca zamieszkania,
b) podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego poprzez zamieszczenie takiej informacji w prasie o zasięgu regionalnym oraz wywieszeniu informacji w siedzibie stowarzyszenia a także
umieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia jeżeli stowarzyszenie dysponuje własną stroną internetową,
c) złożenia w sądzie wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sadowego po zakończeniu likwidacji.
4. Likwidator stowarzyszenia zobowiązany jest do przeprowadzenia likwidacji w możliwie jak najkrótszym czasie nie dłuższym niż jeden rok.
5. W przypadku likwidacji stowarzyszenia i wobec braku innego postanowienia wyrażonego w uchwale walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia, majątek stowarzyszenia :
a) wyrażony w pieniądzu zostanie przeznaczony na spłatę ewentualnych zobowiązań finansowych stowarzyszenia,
b) w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych zostanie sprzedany na licytacji, a osiągnięte w ten sposób dochody zostaną przeznaczone na spłatę ewentualnych zobowiązań finansowych stowarzyszenia,
c) kwota pozostała po spłacie wszelkich zobowiązań stowarzyszenia zostanie przekazana w formie darowizny innemu stowarzyszeniu, którego cele są tożsame lub podobne z celami stowarzyszenia „HALS” lub innej jednostce pożytku publicznego,
d) nieruchomości i rzeczy ruchome, które nie zostały sprzedane na licytacji zostaną przekazane w formie darowizny innemu stowarzyszeniu, którego cele są tożsame lub podobne z celami stowarzyszenia „ HALS” lub innej jednostce pożytku publicznego.
6. Termin licytacji nieruchomości oraz rzeczy ruchomych wraz z ich pełnym wykazem zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz poprzez wywieszenie informacji w siedzibie zarządu
stowarzyszenia.
7. Cena wywoławcza dotycząca sprzedaży nieruchomości jak i rzeczy ruchomych stanowi 100% ich zamortyzowanej wartości podanej w tabelach amortyzacyjnych za ostatni rok obrachunkowy, o których mowa w § 13 ust 1 pkt. j niniejszego statutu.
8. Licytację, o którym mowa w niniejszym statucie przeprowadza się jeden raz.

Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Chodzieskiego Stowarzyszenia Sportowego „HALS” z dnia 18 kwietnia 2014r. o zmianie statutu Na podstawie § 19 pkt. 4 w zw. z § 25 Statutu Chodzieskiego  Stowarzyszenia Sportowego „HALS”

Walne Zgromadzenie członków postanawia uchwalić Statut Stowarzyszenia w następującym brzmieniu:

Statut ChSS HAls w wersji PDF